DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

De Sacramenten III: betrokken op Jezus' leven

De Katholieke kerk kan natuurlijk niet zomaar zeven sacramenten verzinnen. Deze keuze moet bijbels en theologisch plausibel zijn, maar ook vanzelfsprekend ontstaan vanuit het gelovige leven.

Met andere woorden: op basis van de verhalen en getuigenissen in het Nieuwe Testament en Jezus' eigen handelen en spreken, voorts de geloofspraktijk van de eerste christenen, en ten slotte een zorgvuldige overdenking van zowel de H. Schrift als de Traditie, is men tot de zeven sacramenten gekomen. De Katholieke kerk stelt dat elk van de sacramenten is betrokken op Jezus, een herinnering is aan Zijn leven, en door Hemzelf expliciet of impliciet is ingesteld. Laten we daarom de zeven sacramenten eens langslopen en kijken hoe ze dan wortelen in Jezus' leven.

De Sacramenten van initiatie

Voor de overzichtelijkheid zullen de sacramenten weer in drie groepen kort besproken worden. Om te beginnen de sacramenten van initiatie: Doop, Vormsel en Eucharistie.

Doop en Vormsel


Een belangrijke gebeurtenis in het leven van Jezus is als Hij in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper wordt gedoopt (Mc.1:9-11):

"In die dagen kwam Jezus uit Nazaret in Galilea en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes.
Meteen toen Hij uit het water kwam, zag Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen.
En er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’ "

We zien dat Jezus het begin van Zijn grote levenstaak laat kaderen door een ritueel. Maar het is meer dan een betekenisvol en symbolisch moment, er gebeurt werkelijk iets: de Heilige Geest daalt op Jezus neer en de stem van de hemelse Vader klinkt die zegt, "Jij bent Mijn geliefde Zoon...". In deze Bijbeltekst herkennen we uiteraard het sacrament van de Doop, het bevestigd worden als een kind van God, maar ook van het sacrament van het Vormsel, het ontvangen van de Heilige Geest. Door de Doop en het Vormsel volgen wij Jezus in Zijn voetstappen.


Doop

Eveneens een belangrijk moment is Jezus' opdracht aan de leerlingen om alle volken tot leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mat. 28:16-20):

"De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  "

De Doop is niet een ritueel dat ons enkel als een individu raakt, of alleen voor onszelf van betekenis is, maar het opent ons ook naar andere mensen: we worden door de Doop tot een gemeenschap van gelovigen of leerlingen rondom Jezus, geïnspireerd door de Heilige Geest en gericht op de Vader in de hemel.

Vormsel

Het sacrament van het Vormsel wordt verstaan als het ontvangen van de gave van de Heilige Geest. In Jezus'  leven zijn verschillende momenten dat Hij de leerlingen en volgelingen op een zeer directe en persoonlijke wijze de Heilige Geest geeft. In de verwachting van Zijn sterven belooft Hij de leerlingen dat de Heilige Geest zal komen om aan hen alle geheimen te ontsluiten (Joh 16:4-7 +13-15):

"Dit  heb Ik jullie gezegd om je te waarschuwen: als die tijd komt, zul je je herinneren dat Ik jullie erop gewezen heb. Tot nu toe hoefde Ik jullie daar niet op te wijzen omdat Ik nog bij jullie was. Maar nu ga Ik heen, naar Hem die Mij gezonden heeft, en niemand van jullie vraagt Mij: “Wáár gaat U heen?” Nu Ik jullie dat alles gezegd heb, is jullie hart vol droefheid. En toch, om de waarheid te zeggen: voor jullie eigen bestwil moet Ik weggaan; doe Ik dat niet, dan zal de Helper niet komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar jullie toezenden. [...]

Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen."

De Heilige Geest ontsluit Gods heilsplan voor ons, doet ons Jezus' betekenis en boodschap dieper verstaan. Het is de Heilige Geest die ons begaafd maakt en met talenten bekleed, en zo voorbereidt op onze zoektocht naar God.

Eucharistie

In het Evangelie zien we dat Jezus dikwijls met mensen een maaltijd deelt. De nacht voor Zijn verraad en veroordeling viert Jezus met Zijn naaste vrienden het Laatste Avondmaal (Mat. 26:26-28):


"Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan Zijn leerlingen en zei: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam.’ Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: ‘Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

In het Evangelie van Lucas lezen we (Lucas 22:19-20):

"Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: ‘Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed; hij wordt voor jullie leeggegoten.""Blijf dit doen om Mij te gedenken"
, met deze woorden ritualiseert Jezus de 'maaltijd des Heren'. Door de eeuwen en culturen heen, tot op de dag van vandaag, geven we hier uiting aan als we samen de Eucharistie vieren.

>> Volgende: De Sacramenten van de levensstaat


Meer over de Sacramenten

1) De Sacramenten I: een korte introductie
2) De Sacramenten II: 'Rites de Passage'
3) De Sacramenten III: betrokken op en herinnering aan Jezus Christus
          - De Sacramenten van initiatie
          - De Sacramenten van de levensstaat
          - De Sacramenten van de menselijke broosheid
4) De Sacramenten IV: bediening en zelfgave van Jezus Christus
5) De Sacramenten V: handig, maar zijn ze écht nodig?