DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

De Sacramenten I: een korte introductie

De Katholieke kerk kent zeven sacramenten, zeven rituelen die het gelovige leven betekenis en kleur geven.

- Doop
- Eucharistie (1e Heilige Communie)
- Vormsel
- Huwelijk
- (Priester)wijding
- Biecht (Boete en Verzoening)
- Ziekenzalving

Deze zeven bijzondere rituelen kaderen en vormen het leven van een katholieke christen. Het zijn ankermomenten in het geloofsleven. Een priester is de gewone bedienaar van de Doop, de Eucharistie, de Biecht , de Ziekenzalving, (kerkelijk getuige bij) het Huwelijk en buitengewoon bedienaar van het Vormsel (oftewel met toestemming van de bisschop). Een bisschop is de gewone bedienaar van alle sacramenten. Een diaken is buitengewoon bedienaar van de Doop en (kerkelijk getuige bij) het Huwelijk.

Drie groepen

Als je goed naar de sacramenten kijkt, dan ontdek je dat ze in drie groepen te verdelen zijn:

1) De eerste drie sacramenten - Doop, Vormsel en Eucharistie - worden de 'Sacramenten van Initiatie' genoemd. Door deze te ontvangen word je opgenomen of geïnitieerd in de Katholieke kerk. Ze maken je als het ware tot een katholieke christen.

Doop   

Door de Doop word je bevestigd als een ‘kind van God’, een navolger van Jezus Christus. Door het Vormsel word je een ‘volwassene van de kerk’, je gaat verantwoordelijkheid dragen voor je geloof, je leven en je omgang met anderen en ontvangt hiertoe bijzonder de gave van de Heilige Geest. De Eucharistie wordt het belangrijkste sacrament genoemd en vormt de voedingsbodem door je leven heen. Als gelovige en gemeenschap gedenk je het Laatste Avondmaal en kom je samen in gebed en in ontmoeting met de Heer.

Van deze drie sacramenten kan je de Doop en het Vormsel maar één keer ontvangen. De Eucharistie kan je echter zo vaak bijwonen en vieren als je wilt. Gewoonlijk gebeurt dit op zondag, de dag des Heren.

2) Het Huwelijk en de Wijding kan je ook maar één keer ontvangen. Dit zijn sacramenten die te maken hebben met je volwassen levensstaat.

 

Trouw je met een unieke levenspartner, en draag je zorg en verantwoordelijkheid voor hem of haar en jullie kinderen, of word je priester, 'trouw' je dus met de kerk en draag je zorg en verantwoordelijkheid voor de gelovige gemeenschap?

Naast het priesterschap kent de kerk kent ook het ambt van diaken: een (gehuwde) man kan de diakenwijding ontvangen en zich bijzonder dienstbaar maken voor de liturgie (prediking tijdens Eucharistie, toedienen van de Doop en kerkelijk getuige bij het Huwelijk ) en het dienstwerk van de kerk (diaconie).

3) De Biecht en de Ziekenzalving kaderen de broosheid van de mens, zowel naar lichaam als naar geest.

 

Het is menselijk om fouten te maken, om anderen of jezelf verdriet aan te doen, of om zelfs God te loochenen. Doorheen je leven heb je momenten van vallen en opstaan, van spijt en berouw. Voor deze momenten is er het sacrament van de Biecht. Hierin leg je aan een priester je zorg en spijt voor. De priester mag dan namens Jezus Christus de vergeving uitspreken. Er wordt soms wat lichtzinnig over de Biecht gesproken, alsof het een eenvoudig 'trucje' is om als katholiek je geweten te sussen. Het tegendeel is echter het geval. De Biecht is een heel eerlijk en confronterend moment. Door velen vergeten, maar heilzaam voor mensen die het sacrament herontdekken of nooit vergeten zijn.  

De mens is niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk kwetsbaar: we kunnen ziek worden, we worden ouder en zwakker, we zijn sterfelijk. De Ziekenzalving is het sacrament dat we in deze kwetsbaarheid kunnen ontvangen. Veel mensen vragen er enkel naar op hun sterfbed, maar het is een sacrament dat je vaker mag ontvangen.

>> Volgende: De Sacramenten II: 'Rites de Passage'


Meer over de Sacramenten

1) De Sacramenten I: een korte introductie
2) De Sacramenten II: 'Rites de Passage'
3) De Sacramenten III: betrokken op en herinnering aan Jezus Christus
          - De Sacramenten van initiatie
          - De Sacramenten van de levensstaat
          - De Sacramenten van de menselijke broosheid
4) De Sacramenten IV: bediening en zelfgave van Jezus Christus
5) De Sacramenten V: handig, maar zijn ze écht nodig?