DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

De Sacramenten van de menselijke broosheid

Ziekenzalving


De meest aangrijpende verhalen en getuigenissen in het Nieuwe Testament zijn wellicht de genezingen die Jezus verricht: de blinde die weer kan zien, de stomme die weer kan spreken, de melaatse wiens lichaam weer gaaf wordt, de bezetene die weer vrij wordt. Het zijn indringende gebeurtenissen, momenten dat Jezus nu al, op aarde, iets van de belofte laat zien die ons wacht: we zullen weer heel en heilig zijn in Gods Koninkrijk. Jezus geeft ook Zijn leerlingen de opdracht de mensen te genezen als Hij hen naar de steden en plaatsen in Israël zendt (Luk.10:1-2 + 8-9):

"Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. [...] En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”


In de brief van Jacobus zien we de rituele vorm die Jezus' opdracht later in de christelijke gemeenten heeft gekregen (Jac.5:14-15):

"Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden."

Biecht (Boete en Verzoening)

Zoals je ziet worden in de H. Schrift de fysieke en geestelijke kwetsbaarheid van de mens, ziekte en zonde, samengenomen. Naast de genezingsverhalen zijn ook de vergevingsverhalen indringend en aangrijpend. Denk aan de overspelige vrouw die op het punt staat tot de dood gestenigd te worden, maar Jezus doet de omstandigers afdruipen met een simpele vraag (Joh.8:7b): "Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen." 


Eveneens een mooi verhaal is de bekering van de tollenaar Zacheüs (Luk.19:1-10): 

"Hij kwam in Jericho en trok door de stad. Daar was een man die Zacheüs heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk. Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te zien te krijgen, want Hij zou daar voorbijkomen.

Toen Jezus bij die plek kwam, keek Hij omhoog en zei tegen hem: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden; vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde. Iedereen die het zag sprak er schande van. ‘Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze. Zacheüs richtte zich tot de Heer. ‘Heer,’ zei hij, ‘hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.’ "


Jezus loopt Zacheüs niet voorbij, Zijn acceptatie en vergeving zijn hier de kiem van Zacheüs bekering. Ook dit is een voorafbeelding van de hemelse belofte: Jezus maakt ons vrij tot een hernieuwd en liefdevol leven.  Na de Verrijzenis verschijnt Jezus aan de leerlingen, en geeft hen de opdracht om eveneens de mensen te vergeven (Joh.20:19-23):

"Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ "

De sacramenten: betrokken op en herinnering aan Jezus Christus

De zeven sacramenten zijn niet alleen een rite de passage, een mooi ritueel om betekenis te geven aan ingrijpende momenten in ons leven, ze zijn ook bijzonder betrokken op Jezus' leven en verkondiging. Hij is normatief voor de betekenis van de sacramenten. Op deze manier begrepen vormen de sacramenten een brug tussen jouw leven en handelen en het leven en handelen van Jezus. De sacramenten helpen ons te kijken naar hoe Jezus in het leven stond. Zo kan Hij een voorbeeld voor ons zijn.

Dit is de tweede, diepere betekenis van de sacramenten. Het is meer uitdagend, want in het ontvangen van de sacramenten word je uitgenodigd om je met Jezus te verhouden. Hiermee lijkt de betekenis van de sacramenten helder te zijn, het katholieke verstaan van de sacramenten vraagt echter om nog een laatste stap...

>> Volgende: De Sacramenten IV: bediening en zelfgave van Jezus Christus


Meer over de Sacramenten

1) De Sacramenten I: een korte introductie
2) De Sacramenten II: 'Rites de Passage'
3) De Sacramenten III: betrokken op en herinnering aan Jezus Christus
          - De Sacramenten van initiatie
          - De Sacramenten van de levensstaat
          - De Sacramenten van de menselijke broosheid
4) De Sacramenten IV: bediening en zelfgave van Jezus Christus
5) De Sacramenten V: handig, maar zijn ze écht nodig?